Związek Radziecki w obiektywie Władimira Sokołajewa

Związek Radziecki w obiektywie Władimira Sokołajewa

Życie codzienne w latach 70. i 80. XX wieku.

7791160_original

7791594_original

4345839_original

7791797_original

êñêóðñèß âûïóñêíèö ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìáèíàòà ïî „îìó åáåíêà. ‘ïåöèàëèçèðîâàííûé „îì åáåíêà Ü 2, â êîòîðîì íàõîäßòñß äåòè ñ âðîæäåííûìè ïîðîêà ðàçâèòèß, ïîñëåðîäîâûìè òðàâìàìè, òå, êòî, ïî ðåøåíèþ âðà÷åé, íå ìîæåò æèòü ñðåäè îáû÷íûõ äåòåé. “ë. Œè÷óðèíà. îâîêóçíåöê. Šåìåðîâñêàß îáëàñòü. Šóçáàññ. ‘èáèðü. 28.10.1987

7792118_original

7792682_original

Для пополнения запасов крови городская станция переливания крови организует "Дни Донора" на предприятиях города. Мобильная бригада врачей расположилась в медпункте рельсобалочного цеха. У молодых рабочих завода перед сдачей крови делается ее анализ и замеряется давление. После сдачи крови для восстановления сил рабочие получат талоны на бесплатный обед и день к отпуску. Кузнецкий металлургический комбинат. Новокузнецк. Кемеровская область. Сибирь. 16.09.1981.

Пьяный работник шахты в субботнее утро перед Днем Шахтера. Двор на проспекте Металлургов. Новокузнецк. Кемеровская область. Кузбасс. Сибирь. 27.08.1983

4346830_original

Àãèòïëîùàäêà íà óëèöå Õèòàðîâà. Íîâîêóçíåöê. 9.10.1983.

7793288_original

Лекция о международном положении читается механизаторам во время обеда, привезенного в поле на автобусе вместе с лектором из общества "Знание". Считается, что такое знание увеличивает активность крестьян. Посевная. Совхоз "Еланский". Новокузнецкий район. Кемеровская область. Кузбасс. Сибирь.

4347384_original

Осенние дыни на проспекте Энтузиастов. 18.09.1981.

7793992_original

Искусственное осеменение вместо ветеринара проводит, с помощью пастуха старшая доярка. 3-я дойка совхоза "Еланский". Новокузнецкий район. Кемеровская область. Кузбасс. Сибирь. 8.07.1983

7794310_original

4348357_original

Возвращение с первомайской демонстрации - торжественного прохождения колонн трудящихся перед руководителями района, стоящими на трибуне. Праздник Международной солидарности трудящихся всех стран. В руках бывших демонстрантов свернутые флаги, портреты руководителей государства и тяжелый стенд с названием завода. Площадь Ленина. Кузнецкий район. Новокузнецк. Кемеровская область. Кузбасс. Сибирь. 1.05.1983.

7794615_original

7794801_original

7795167_original

На традиционное массовое гуляние в честь праздника Масленицы "горпромторг" порадовал жителей района не только блинами, а и обилием дешевых крепленых вин. Кузнецкий район. Новокузнецк. Кемеровская область. Кузбасс. Сибирь. 13.03.1983.

4349021_original

Прямая трансляция похорон Генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В.Андропова. Дом Быта. Проспект Бардина. Новокузнецк. Кемеровская область. Кузбасс. Сибирь. 14.02.1984.

4353429_original

4351254_original

4351665_original

Перед торжественным чаепитием в честь памятного дня начальника финансового отдела юбиляр благодарит коллектив. Новокузнецк. Кемеровская область. Кузбасс. Сибирь.

4351910_original

4353253_original

4352121_original

4352613_original

4353907_original

4354258_original

4354526_original

4354706_original

4354940_original

4355118_original

4355356_original

4355776_original

4355938_original

4356341_original

4356672_original

Êâàðöåâàíèå. Äåòñêèé äîì íà óëèöå Ñóâîðîâà. 22.01.1981

4357224_original

4357511_original

4358107_original

Ñûí ïàñòóõà. Ñåëî Áåëîãîðîäêà Ìàðèèíñêîãî ðàéîíà. 15.09.1979.

4358475_original

4358725_original

Kolekcja: http://skif-tag.livejournal.com/2007486.html

Dziesięć restauracji, które musimy odwiedzić za naszego życia

Dziesięć restauracji, które musimy odwiedzić za naszego życia

Na pierwszym miejscu: Malediwy, restauracja Conrad.

Maldives

Na drugim miejscu: Bruksela.

Restaurants

Na trzecim miejscu: restauracja The Rock na Zanzibarze:

Zanzibar

Na czwartym miejscu: restauracja Four Seasons w Mumbaju, w Indiach:

Four-Seasons

Na piątym miejscu: hotel LumiLinna w Finlandii:

LumiLinna-Snowcastle

Na szóstym miejscu: restauracja Sirocco w Bangkoku, w Tajlandii:

Bangkok

Na siódmym miejscu: restauracja Dining Pod w Koh Kood na Tajlandii:

Koh-Kood

Na ósmym miejscu: restauracja w Grotta Palazzese w Pouilles, we Włoszech

Pouilles

Na dziewiątym miejscu: restauracja panoramiczna w Chamonix, we Francji

Chamonix

Na dziesiątym miejscu: Twoja Restauracja!

Najlepsza restauracja w Iławie. Najlepsza restauracja we Włocławku. Najlepsza restauracja w Toruniu. Najlepsza restauracja w Lesku. Najlepsza restauracja w Ciechocinku. Najlepsza restauracja w Malborku. Najlepsza restauracja w Łebie. Najlepsza restauracja w Stargardzie. Najlepsza restauracja w Goleniowie. Najlepsza restauracja w Ostródzie. Najlepsza restauracja w Lesznie. Najlepsza restauracja w Krośnie. Najlepsza restauracja w Świebodzinie. Najlepsza restauracja w Łasku. Najlepsza restauracja w Pasymiu. Najlepsza restauracja w Aleksandrowie Łódzkim. Najlepsza restauracja w Wołominie. Najlepsza restauracja w Konstantynowie. Najlepsza restauracja w Wąbrzeźnie. Najlepsza restauracja w Opatowie. Najlepsza restauracja w Parysowie. Najlepsza restauracja w Sandomierzu. Najlepsza restauracja w Mińsku Mazowieckim. Najlepsza restauracja w Pszczynie. Najlepsza restauracja w Turku. Najlepsza restauracja w Kole. Najlepsza restauracja w Kędzierzynie. Najlepsza restauracja w Innowrocławiu. Najlepsza restauracja w Górze Kalwarii. Najlepsza restauracja w Łomiankach. Najlepsza restauracja w Sierpcu. Najlepsza restauracja w Płocku. Najlepsza restauracja w Wałbrzychu. Najlepsza restauracja w…

napisz do nas: kontakt@8minut.pl

 

 

Dramat w trzech aktach czyli jak wam się podoba

Dramat w trzech aktach czyli jak wam się podoba

b5-610x449

Akt I

16 listopada 2015 r. prezydent Andrzej Duda ułaskawia Mariusza Kamińskiego, nieprawomocnie skazanego za przekroczenie uprawnień, byłego szefa CBA. W komunikacie i w późniejszych wystąpieniach, wobec protestów środowisk prawniczych, że do momentu prawomocnego skazania obowiązuje domniemanie niewinności wynikające z KPK, pada wyjaśnienie że prezydent, stojąc na straży konstytucji, kieruje się w pierwszym rzędzie jej zapisami, a nie treścią ustaw. Prawnicy są zbulwersowani, opozycja dławi się z wściekłości, woła o Trybunał Stanu dla prezydenta, ale de facto nie może niczego zrobić.

Akt II

28 grudnia 2015 r. prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński w programie Moniki Olejnik, indagowany w sprawie kolejnej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, stwierdza „sędzia konstytucyjny podlega tylko konstytucji, a ona nie została zmieniona”. Kilka dni wcześniej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zaskarża ustawę o TK, wnosząc o rozpoznanie sprawy z pominięciem treści nowelizacji. Bo Trybunał Konstytucyjny, stojąc na straży konstytucji, kieruje się w pierwszym rzędzie jej zapisami, a nie treścią ustaw. Partia rządząca podnosi larum, że przecież obok konstytucji jest ustawa, ba, sama konstytucja w kwestiach procedowania bezpośrednio odsyła do takiego aktu prawnego.

Akt III

12 stycznia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzeka nieważność uchwał Sejmu dotyczących powołań sędziów. Co prawda orzeczenie jest absurdalne, podobnie jak postanowienie o zabezpieczeniu wydane 30 listopada 2015 r., ale z racji braku środka odwoławczego – ostateczne. Na marginesie, dopiero teraz ogół zaczął dostrzegać, że gdyby Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zgodnie z Konstytucją RP słońce jest zielone, to taki wyrok też byłby ostateczny. Partia rządząca podnosi larum, posłowie w programach telewizyjnych dławią się z wściekłości, wołają o dymisję Andrzeja Rzeplińskiego, ale de facto nie mogą niczego zrobić.

Epilog

Z czym mamy do czynienia? Przecież i wcześniej TK wydawał kontrowersyjne orzeczenia, które jeśli były nie na rękę władzy, były zwyczajnie ignorowane. Dzisiaj zamiast tę praktykę utrzymać zaczyna się z nią walczyć – a dlaczego? Ano dlatego, że partia rządząca sama wpędziła się i uwierzyła we własną narrację, wymyśloną na potrzeby doraźnego celu, jakim było zrobienie z Mariusza Kamińskiego koordynatora służb specjalnych. Albo konstytucja jest elementem całego systemu prawnego  i działamy zgodnie z systemem, albo można ją sobie wyjąć przed nawias, całkowicie samowolnie i powiedzieć „Prawo to ja”. Ale wtedy mieć pretensje tylko do siebie jeśli ktoś skorzysta z tego patentu równie skutecznie.

Jeśli instytucje podporządkowuje się pod człowieka, to w momencie gdy człowiek okazuje się słabym ogniwem upada cała instytucja. Ośmieszają się też dziennikarze i prawnicy, broniący interesów politycznych tej czy innej strony, bo choć twierdzą że walczą o praworządność, nikt trzeźwo patrzący nie da się oszukać.

Dopiero wymiana słabego ogniwa daje szansę na naprawę. Tyczy się to wszystkich osób wymienionych w tym dramacie.


 

Krzysztof Struś